POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

AVIOLIITTO

Or­to­dok­si­ses­sa kirkossa avio­liit­to on sa­kra­ment­ti. Tämä kertoo siitä, että avio­lii­tol­la on keskeinen sija or­to­dok­si­ses­sa kirkossa.

Ennen avio­lii­ton sa­kra­ment­tia on suo­ri­tet­ta­va avio­lii­ton esteiden tutkinta. Usein puhutaan ”kuu­lu­tuk­ses­ta”. Esteiden tutkinta on lain vaatimaa ja siinä var­mis­tu­taan, että aiottu avio­liit­to on lain mukaan sallittu - esteetön. Esteiden tutkinta tehdään seu­ra­kun­nas­sa. Yhden osapuolen ollessa lu­te­ri­lai­nen, esteiden tutkinta voidaan myös tehdä lu­te­ri­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa. Tutkinta voidaan myös tehdä mai­straa­tis­sa. Tut­kin­ta­kaa­vak­keen al­le­kir­joit­ta­vat molemmat. Todistus es­teet­tö­myy­des­tä solmia avio­liit­to on voimassa neljä kuukautta.

Teh­des­sään esteiden tutkinnan – kuu­lu­tuk­sen – voi samalla varata kirkon ja sopia toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­ta papin kanssa. Oulun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan kaikki pyhäköt ovat käy­tet­tä­vis­sä ja toivottu vih­ki­päi­vä onnistuu melkein varmasti. Tällöin vih­ki­päi­vä­kin tulee valituksi. "Vih­ki­har­joi­tus" voidaan tarpeen tullen järjestää kaavan ja muiden asioiden lä­pi­käy­mi­sek­si.

"Kirk­ko­häät" eivät vält­tä­mät­tä ole suuret häät. Toisinaan kuulee sa­not­ta­van: "Halusimme pienet häät ja siksi menimme mai­straa­tis­sa naimisiin." Itse asiassa kaava on sama, olkoot häät suuret tai pienet. Häiden suuruus – myös kus­tan­nuk­sil­taan – aiheutuu pel­käs­tään hää­juh­las­ta, ei seu­ra­kun­nas­ta.

Avio­liit­to on enemmän kuin vain toimitus. Tämä saattaa unohtua hää­jär­jes­te­lyi­den tii­mel­lyk­ses­sä. Avio­liit­to viittaa pa­ri­suh­tee­seen ja liittoon, eikä yksin vih­ki­toi­mi­tuk­seen. Avio­liit­to toteutuu elämässä. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin, kertoo jo Raamattu. Avio­liit­to on jakamista ja saamista. Eräs or­to­dok­si­sen vih­ki­mi­sen rukous ilmaisee kauniisti ajatusta avio­lii­tos­ta elämänä:

"Valtias, ota vastaan meidän, sinulta apua anovien rukous, ja ollen täälläkin läsnä nä­ky­mät­tö­mäl­lä suo­je­luk­sel­la­si siunaa tämä avio­liit­to, ja anna näille pal­ve­li­joil­le­si rau­hal­li­nen elämä, pit­käi­käi­syys, ymmärrys, kes­ki­näi­nen rakkaus rauhan yh­dys­si­tees­sä, kauan elävät jäl­ke­läi­set, siunausta lapsista, kunnian kuih­tu­ma­ton seppele.
Salli heidän nähdä lap­sen­lap­set, varjele heidän yh­tei­se­lä­mään­sä vapaana juo­nit­te­luil­ta, ja anna heille ylhäältä taivaan kastetta ja maan li­ha­vuut­ta. Täytä heidän talonsa vehnällä, viinillä ja öljyllä, ja kaikella hy­vyy­del­lä, jotta he ja­kai­si­vat puut­tees­sa ole­vil­le­kin, ja anna myös läsnä oleville kaikki heidän pe­las­tuk­sek­seen anomansa."