POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

KERHOT JA TOIMINTAPIIRIT

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI
Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le ja or­to­dok­si­ses­ta kirkosta kiin­nos­tu­neil­le.
Katso li­sä­tie­dot tästä.

IKONIMAALAUS
Sivuille tästä

TIISTAISEURAT
Sivuille tästä

TIE TRA­DI­TIOON
Tie traditioon on erityisesti seurakunnan jäsenille tarkoitettu kurssi, jolla on mahdollisuus syventää or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­n tuntemusta sekä elämäänsä kirkon  yh­tey­des­sä.
Kysy lisää isä Tuukalta: tuukka.rantanen@ort.fi / 0445115744
Katso tarkemmat tiedot tästä


ILTA ESI­PAI­ME­NEN KANSSA
Matalan kynnyksen kes­kus­te­luil­lat vaih­tu­vis­ta hen­gel­li­sis­tä teemoista Oulun hiip­pa­kun­nan tiloissa met­ro­po­liit­ta Elian johdolla.
Lue lisää tästä hiip­pa­kun­nan omilta sivuiltaLOHTURYHMÄ
Seurakunnan sururyhmä on luottamuksellisuuteen perustuva vertaistukiryhmä, jossa läheisen tai ystävän menetyksen kokeneet keskustelevat ohjatusti eri teemoista. Tarkoituksena on kulkea hetki yhdessä surun ja kaipauksen keskellä saaden lohtua ja tukea omaan elämäntilanteeseen.

Riippumatta siitä milloin olet kokenut läheisesi menetyksen; mikäli koet vertaistuen tarvetta niin tervetuloa mukaan.

Ohjaajana toimii seurakuntamme jäsen, Oulun katedraalin lukija Johannes (Jukka Mäntymäki), jolla on ev.lut.kirkon nelivuotinen diakonin koulutus ja hän on opiskellut myös Itä-Suomen yliopistossa ortodoksista teologiaa. Lukija Johanneksella on ammatillista kokemusta surutyöstä.

Lisätiedot: Lukija Johannes, puh. 040 7755 729KIR­JAL­LI­SUUS­PII­RI
Jos luet mie­lel­lä­si ja kaipaat kes­kus­te­lua lu­ke­mas­ta­si, tule mukaan kir­jal­li­suus­pii­riin!
Katso ajatasaiset tiedot tästä
Piirin vetäjät
Eila Ko­va­lai­nen ja Leila Ris­ti­luo­ma-Tirilä
eila.ko­va­lai­nen@gmail.com   /   leila.ris­ti­luo­ma-tirila@nic.fi


OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI
Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.
Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.
Raa­mat­tu­pii­rin vetäjä on lukija Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729
Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le tästä:  http://o-krypta.blogspot.fi/


MAISTAKAA JA KATSOKAA -vir­tu­aa­li­kurs­si netissä
Seminaari-illat ovat tar­koi­tet­tu kaikille or­to­dok­seil­le,
jotka haluavat har­joit­taa ai­vo­jump­paa pyhien asioiden äärellä. Sy­ven­näm­me kä­si­tys­täm­me or­to­dok­si­sen kirkon teo­lo­gi­siin nä­ke­myk­siin. "Or­to­dok­si­nen teologia on kirkon omatunto."
Iltojen päi­vä­mää­rät näkyvät yllä Raa­mat­tu­pii­rin tiedoissa (kohta jossa lukee Ope­tus­se­mi­naa­ri).
Lue li­sä­oh­jeet miten pääset mukaan tästä
vetäjänä Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729


OULUN POS­LII­NI­MAA­LAUS­KER­HO
Pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho on pe­rus­tet­tu vuonna 1999 Oulun or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan silloisen papiston kan­nus­ta­ma­na. Luot­ta­muse­li­met myönsivät kerholle mää­rä­ra­han ja saimme han­ki­tuk­si "oman" polt­to­uu­nin seu­ra­kun­nan tiloihin. Siitä kiitos! Kerho on vuosien saatossa muo­tou­tu­nut eku­mee­ni­sek­si ja mo­ni­kan­sal­li­sek­si yh­tei­sök­si. Lähes puolet jäsenistä kuuluu edellä mai­nit­tui­hin ryhmiin. Olemme luul­ta­vas­ti Suomessa ainoa or­to­dok­si­sen kirkon piirissä toimiva pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho.
Maalaamme esi­mer­kik­si as­tias­to­ja, tauluja, koriste-esineitä ym. Keväisin olemme pitäneet näyttelyn seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen eteis­vit­rii­nis­sä.
Kerho kokoontuu pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin syyskuu - toukokuun välisenä ajan­jak­so­na seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu) klo 17 alkaen. Poik­keuk­sis­ta sovitaan kokoon­tu­mi­sil­lois­sa.
Ohjaajana ja yh­teys­hen­ki­lö­nä toimii Manja Isokoski p. 040 5598567.
Ter­ve­tu­loa!